Regulamin
 1. Regulamin niniejszy dotyczy umów sprzedaży zawieranych pomiędzy:
  EMDE Zakład Elektroniczny Mariusz Dobieżyński
  62-041 Puszczykowo k. Poznania, ul. Reymonta 9
  Tel./fax 61 861 97 21, tel. 603 96 66 12
  NIP 779-002-93-60
  REGON 632355060,
  zwanym dalej „Sprzedawcą”,
  a nabywcami jego towarów zwanymi dalej „Klientami”.

 2. Niniejszy regulaminu nie ma na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają wspomniane wyżej przepisy ustawy.

 3. Ogłoszenia, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sprzedawcy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia celem potwierdzenia specyfikacji towaru.

 4. Ceny netto podane na stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich (PLN). Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena nie zawiera opłat za dostarczenie towaru do Klienta. Towar jest wysyłany firmą kurierską lub Pocztą Polską. Maksymalny koszt wysyłki firmą kurierską (w przypadku paczki o wadze do 30kg bez pobrania) wynosi 20 PLN netto.

 5. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przekazane pocztą elektroniczną, telefonicznie, faksem, listownie.

 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości mailowej zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 7. Akceptowana jest płatność gotówką, za pobraniem, przedpłatą na rachunek bankowym. Możliwa jest również płatność odroczona, która wymaga odrębnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 8. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość w rozumieniu, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie woli na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru, będącego przedmiotem umowy. Powyższe oświadczenie można być wysłane pocztą elektroniczną lub listownie pocztą tradycyjną. Konsument proszony jest w tym wypadku o podanie numeru konta bankowego do zwrotu należności za zwracany towar.

 9. Zwrot towaru przez Konsumenta powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zachodziła zmiana towaru będąca wynikiem zwykłego zarządu.

 10. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Danych osobowe są chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub jakimkolwiek niewłaściwym ich wykorzystaniem. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy sprzedaży.

 11. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych, a także ich usunięcia z bazy danych w każdym czasie.

 12. Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych towarów i niezgodności między stanem faktycznym a fakturą (paragonem), Klient proszony jest zgłosić w formie pisemnej (listownie, faksem lub mailem). Reklamacja musi zawierać przyczynę reklamacji oraz kopię dokumentu zakupu. Po zbadaniu jej i uznaniu zasadności przez Sprzedawcę możliwy jest zwrot pieniędzy lub wymiana towaru na pozbawiony od wad. Zwrotów wadliwych, bądź omyłkowo dostarczonych towarów, powinien być dokonany przez Klienta za pomocą przesyłki bez pobrania i po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą. Za dostarczenie wadliwych produktów odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej za niego kwoty. Reklamacje ilościowe powinny zostać zgłoszone przez Klienta nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki.

 13. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

 14. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Copyright 2014 - 2021 EMDE
Regulamin